Количка сега в количката Ви 0 продукти
Категории
Производители
Условия нa ползване
Условия за пазаручане чрез електронния магазин на "Сънком" ЕООД

www.SUNKOM.eu

е интернет страница, която представлява търговски център за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма "Сънком" ЕООД. Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на стоки през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка. Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. "Сънком" ЕООД си запазва правото да променя цените без да дължи предварително уведомление на своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Всички запазени марки са притежание на техните собственици.
  Дефиниции
  "Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.sunkom.eu.
  "Стоки" са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.
  "Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Продукт  при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.
  "Услуги" са всички действия, осъществявани от "Сънком" ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Продуктите от Сайта.
  Преамбюл
  Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www.sunkom.eu предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.sunkom.eu на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.
  Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.
  Предмет на Общите условия
  Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от www.sunkom.eu  чрез Сайта.
  Стоки, обект на продажба
  Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.
  Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. www.sunkom.eu  не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.
  Способи за плащане
  След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избраната Стока, по определения за това ред, Потребителят заплаща определената от Сайта цена .
  Плащането може да бъде извършено по някой от следните способи :

  • Наложен платеж при доставка
  • Банков път

  Изборът на Способ на плащане е право на  Потребителя , като той задължително трябва да бъде посочен при индивидуализиране на Поръчката.
  Рекламация
  Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи:

  • Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, продуктите подлежат на рекламация.
  • Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.

  Права и задължения на Потребителя
  Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Стоки от Сайта по реда и условията, посочени в него.
  Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
  Потребителят има право на доставка на заявената Стока и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.
  Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
  Потребителите на сайта нямат право да променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), продават, прехвърлят или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на "Сънком" ЕООД.
  Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:
  - да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от „Еко Солар Индъстри” ЕООД  Услуги;
  - да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  - да уведомява незабавно "Сънком" ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
  - да не извършва умишлени  злоупотреби и действия чрез сайтът www.sunkom.eu.
  Права и задължения на "Сънком" ЕООД
 "Сънком" ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.
 "Сънком" ЕООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.sunkom.eu или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на "Сънком" ЕООД както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.
 "Сънком" ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Еко Солар Индъстри” ЕООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. "Сънком" ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез "Сънком" ЕООД.
 "Сънком" ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. "Сънком" ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.sunkom.eu и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.
 "Сънком" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.sunkom.eu във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "Сънком" ЕООД.
  Потребителят е длъжен да обезщети "Сънком" ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез "Сънком" ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
  Изменение на Общите условия
  Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Сънком" ЕООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то "Сънком" ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.
  Уведомления
  Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на    Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.
  ВАЖНО:
  При доставка, клиентът е длъжен да отвори пратката и да провери дали е запазена нейната цялост В ПРИСЪСТВИЕТО на куриера. Ако продуктът е счупен или наранен, необходимо е задължително да го обяви на куриера в момента на доставката. В противен случай, стойността на пратката и на доставката остават за сметка на клиента. "Сънком" ЕООД не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер.
  Ако клиентът не хареса поръчаната от него стока, той има право да я замени с друга стока по негово желание, или да я върне в офиса на „Биттел” ЕООД, като доставката е изцяло за негова сметка.
  При получаване на пратка, преди да впишете своето име и подпис като получател на пратката, се уверете в целостта на опаковката на пратката. В случай на констатирани увреждания на пратката и опаковката, съвместно с куриера на съответната куриерска компания, се съставя констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните, в който се описва вида, състоянието на опаковката и наличното съдържание на пратката. Рекламации следва да се предявяват в момента на получаване на пратката, преди да сте приели пратката от куриера.

Продължи